Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 12/2002
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 grudnia 2002 roku


w sprawie przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami w 2002 r.Na podstawie art.126 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Sztum uchwala, co następuje:


§ 1


W budżecie gminy na rok 2002 wprowadza się następujące zmiany:
- dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 710 „Działalność usługowa”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami dokonuje się w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 20.000 zł na wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego.

T A B E L A