Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 23/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 10 marca 2005 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy
w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.680.101 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.026.916 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między
paragrafami w działach: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, 801 „Oświata i wychowanie” i 851 „Ochrona zdrowia”.


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
Uzasadnienie:


I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w oparciu o pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3050/3/EP/05 z dnia 22.02.2005 r. zwiększające plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 64.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

II. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale:
1) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawy i remonty samochodów bojowych OSP,
2) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” o kwotę 20 zł w celu sfinansowania umowy zlecenia za doręczenie decyzji podatkowych,
3) 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 3.877 zł na sfinansowanie wydatków z tytułu zwrotu kosztów przejazdu oraz ryczałtów za noclegi nauczycieli doskonalących się,
4) 851 „Ochrona zdrowia” w rozdz. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 1.000 zł w celu zakupu dla potrzeb nowopowstałego Klubu Abstynentów gier i materiałów biurowych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 23/2005 z dnia 10 marca 2005 roku