Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 120/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 9 grudnia 2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

zarządzam co następuje

§ 1W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, o wartości do 60.000 EURO na dostawę samochodu osobowego, powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie :
Przewodniczący: Anna Mielniczek
Członkowie: Dariusz Kumuda
Nowak Teresa – sekretarz komisji

§ 2


1.Postępowanie wszczęto dnia 25.11.2004r.na wniosek Anny Mielniczek – Sekretarza Miasta i Gminy Sztum.
2.Przetarg odbędzie się w dniu 7.12.2004r., o godz. 1230 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 33 .

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor