Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 52/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 10 kwietnia 2003 roku


w sprawie przejęcia udziału 490/1000 części do nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nowa Wieś nr 32 na działce nr 184/9 o pow. 2000m2 stanowiącego lokal mieszkalny nr 2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 42, poz. 1591 ze zm.) w związku z uchwałą nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie wytypowania budynków i lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz ustalenia formy zbycia udziału do gruntu zarządzam, co następuje:

§ 1


Przejąć od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie lokal mieszkalny nr 2 stanowiący udział 490/1000 części do nieruchomości zabudowanej budynkiem dwu-mieszkalnym położonym w miejscowości Nowa Wieś nr 32 na działce nr 184/9 o pow. 2000m2, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.

§ 2


Lokal mieszkalny mieszczący się w w/w budynku oraz udział do nieruchomości wymieniony w § 1, zgodnie z powołaną w podstawie prawnej uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Sztum, został wytypowany do sprzedaży na rzecz najemcy.

§ 3


Przejęcie lokalu mieszkalnego nastąpi z dniem zawarcia umowy notarialnej z nabywcą.

§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5


Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:948
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-13 14:25:38
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-30 14:20:33