Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 18/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 marca 2004 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w I kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w I kwartale 2004 r. określonych w punkcie 17 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.
Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:

Zmiany w harmonogramie wydatków budżetu gminy na I kwartał 2004 roku dokonuje się w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 „Pozostała działalność" o kwotę 1.920 zł w celu sfinansowania projektu pn. „Przygoda z teatrem" finansowanego z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie