Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 19/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 9 stycznia 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań działek budowlanych położonych w Gościszewie, Osiedle Pod Lasem.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 4, § 5, § 8 uchwały nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późn. zm. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości zarządzam, co następuje:§ 1
 Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży działek oznaczonych numerami 76/12 o pow. 970 m kw., 76/21 o pow. 965 m kw., 76/26 o pow. 1156 m kw. połozonych w Gościszewie, powołuję komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Joachim Majewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
  3. Członek: Elżbieta Oblotzka – Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami

§ 2

Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania