Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 118 / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 7 października 2005 roku

w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części działki nr 573/2 położonej w Sztumie.
Na podstawie Art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 8 ust. 1 i 4 Uchwały Nr XXXTTT/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku oraz § 8 ust.l i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 ) Zarządzam co następuje:
§1
Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części działki nr 573/2 położonej w Sztumie, obręb geodezyjny nr 2 wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu z dnia 12.09.2005 r. przeznaczonej na cel rekreacyjny bez możliwości zabudowy i prowadzenia działalności gospodarczej, powołuję Komisje w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Sławomir Michalik -Członek RM w Sztumie
2. Członek Komisji: Agnieszka Topolewska-Reksa -Kierownik Ref.IPPiGN
3. Członek : Elżbieta Oblotzka - Tnsp. Ref. TPPiGN
§2
Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:893
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-18 08:55:30
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-18 08:18:04