Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 54/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 maja 2005 rokuw sprawie powołania Komisji Przetargowej


Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje

§ 1


W związku z ogłoszeniem przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , o wartości pow.60.000 EURO na budowę hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizację gimnazjum w Sztumie,
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i oceny ofert
w składzie :
Przewodniczący: Podlewska Alicja
Członkowie: Tchórzewski Zbigniew
Mietlewska-Dura Daria
Richert Barbara
Dobrzyński Marek
Nowak Teresa – sekretarz komisji

§ 2


1.Postępowanie wszczęto dnia 13.04.2005r /data ogłoszenia w BZP nr 71 poz.16067/ na wniosek Zbigniewa Tchórzewskiego – kierownika referatu IPPiGN Miasta i Gminy Sztum.
2.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.06.2005r , o godz. 12.305 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 33 .

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor