Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 38/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 kwietnia 2005 rokuw sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/214/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz
§ 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2005 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/214/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r.

I. Zwiększenia dochodów dokonuje się w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 698.639 zł w związku z otrzymaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z Programu Sapard na sfinansowane w 2004 roku zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Koniecwałd i Gronajny”.

II. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się w dziale:

1. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” o kwotę 435.329 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie”. W związku z faktem, iż procedura rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie uległa znacznemu wydłużeniu, zaistniała konieczność zmiany pierwotnego harmonogramu realizacji inwestycji. Realizacja nastąpi w okresie od 06/2005 do 08/2006. Planowane nakłady w 2005 roku – 2.161.609 zł w tym: środki własne 334.138 zł, środki z Ministerstwa Gospodarki i Pracy 264.368 zł oraz z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 1.563.103 zł. Gmina sfinansuje nakłady ze środków własnych (661.733 zł) i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (1.499.876 zł). Następnie wystąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym o zwrot środków do wojewody pomorskiego.

2. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 1.675.650 zł na zadnie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej – Aktywizacja społeczna i gospodarcza w gminie Sztum poprzez stworzenie Parku Inwestycyjnego”. Planowane nakłady w 2005 roku wyniosą 2.017.000 zł w tym: środki własne - 282.835 zł, środki z Ministerstwa Gospodarki i Pracy – 204.049 zł oraz z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego- 1.530.116 zł. W związku z zaakceptowaniem projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego , Gmina sfinansuje nakłady ze środków własnych (504.452 zł) i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (1.512.548 zł). Następnie wystąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym o zwrot środków do wojewody pomorskiego.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 38/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:815
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-04-26 10:40:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-04-26 10:38:15