Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 38/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 kwietnia 2004 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami),

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w II kwartale 2004 r. określonych w punktach 7, 12 i 14 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:

Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na II kwartał 2004 roku dokonuje się:

  1. w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 48.290 zł w celu sfinansowania projektu pn. „EUROFORUM na Wzgórzu Zamkowym w Sztumie" ze środków Fundacji Funduszu Współpracy,
  2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 5.300 zł w celu sfinansowania zakup kotła gazowego z wymiennikiem ciepłej wody o pojemności 200 litrów w związku z awarią starego pieca c.o. gazowego w Szkoły Podstawowej w Czerninie,
  3. w dziale 852 „Pomoc społeczna rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 15.800 zł z przeznaczeniem na zakup komputera i oprogramowania oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 228 poz. 2255 z późn. zmianami).


Załącznik do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:923
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-05-25 10:36:38
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-05-25 10:24:13