Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 30 / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 30 marca 2005 rokuW sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2005 z dnia 15 luty 2005 r.

§1


Zmiana dotyczy składu komisji do przeprowadzenia przetargu.

§2


Paragraf 3 Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie;
Powołuje komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:
1. Przewodniczący : Joachim Majewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie
2. Członek: Agnieszka Topolewska-Reksa - Z-ca Kierownika Ref. IPPiGN
3. Członek : Halina Tymoszuk – Inspektor Ref. IPPiGN
4. Członek : Zofia Kusztal – Inspektor Ref. IPPiGN

§3


Pozostała treść Zarządzenia pozostaje bez zmian.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor