Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 11/2002
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 grudnia 2002 rokuw sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2002 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/8/2002 z dnia 11 grudnia 2002 roku.Na podstawie art.126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum uchwala, co następuje:


§ 1


W budżecie gminy na rok 2002 dokonuje się klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

Podziału dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/8/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r.

  1. Zwiększenie budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.500 zł dokonuje się w dziale 853 „Opieka społeczna”, w rozdz. 85319 „Ośrodki pomocy społecznej” zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Pomorskim Nr 1605/POMOST/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. w celu uaktualnienia systemu informatycznego POMOST (ogólnopolski program komputerowy do ewidencji osób objętych pomocą społeczną i jej form).

  2. Przeniesień planowanych wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły Podstawowe” o kwotę 4.000 zł dokonuje się w celu zakupu obieraczki do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie w związku z wyeksploatowaniem obecnej.


T A B E L A