Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 44/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27 marca 2003 roku


w sprawie przyjecia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na II kwartał 2003 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.29 ust. 2 i 4 i ort 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków na II kwartał 2003 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TABELA