Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 12/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 17.03.2004 roku


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Na podstawie art. 33 ust 21 z dnia 8 marca 1190r. o samorządzie gminy ( j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, 133, poz. 984; Nr 214, poz. 1806 )

zarządzam co następuje:


§ 1


W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie nadanym Zarządzeniem Nr 82/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 2 lipca 2003r. wprowadzono następujące zmiany:
- w § 7 w pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie skreśla się zapis „ Radca Prawny - P"

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17.03.2004r.


Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie

Leszek Tabor