Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 117/2003
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 16 października 2003 roku.


W sprawie odstąpienia od działek położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu w związku z koniecznością przeprowadzenia badań podłoża gruntowego.

Na podstawie § 3, § 4, Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku

Zarządzam, co następuje:

§ 1


Odstąpić od sprzedaży działek oznaczonych numerami 272, 275, 276, 280 w związku z koniecznością przeprowadzenia badań podłoża gruntowego terenu na jakim są położone.

§ 2


Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia wprowadza się zmiany poprzez:
Wykreślenie:

  • z uchwały Nr 21/2001 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 05 kwietnia 2001 roku w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działek budowlanych położonych w Sztumie obręb 3, wyrazów: „272, 275, 276, 280”.

§ 3


Wykonanie powierzam Kierownikowi Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor