Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 85/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 26 sierpnia 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w III kwartale 2004 r. określonych w punktach 12, 14 i 16 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum


Leszek TaborU z a s a d n i e n i e:


Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na III kwartał
2004 roku dokonuje się w dziale:
- 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” o kwotę 15.000 zł w celu pokrycia wydatków dotyczących weryfikacji dokumentacji projektowej i innych wydatków związanych z projektem budowlanym hali sportowej,
- 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 106.940 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 10.000 zł w celu pokrycia wydatków związanych
z aktualizacją „studium wykonalności” i innych wydatków dotyczących „Parku Inwestycyjnego”.


Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 85/2004

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:947
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-10-12 08:35:58
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-12 08:08:35