Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 124/04
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 grudnia 2004 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

§ 1.


Na podstawie art. 26 i art.27 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości
( Dz.U.Nr 121, poz. 591 z późn.zm.) zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych Miasta i Gminy Sztum i w jednostkach OSP przez komisję inwentaryzacyjną w składzie:

1. Anna Mielniczek– Przewodnicząca komisji
2. Teresa Wasielewska– członek
3. Mieczysław Kłopotowski – członek
4. Zbigniew Tchórzewski – członek

w terminie od dnia 31 grudnia 2004r. do dnia 31 stycznia 2005r. wg harmonogramu inwentaryzacji, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Celem sprawnego przeprowadzenia spisu z natury składników majątku zgodnie
z planem inwentaryzacji na rok 2004 wyznaczam sześć zespołów spisowych w następującym składzie:

Pierwszy zespół:
1. Danuta Wiatrowska – przewodnicząca
2. Teresa Zgubińska – członek

Drugi zespół:
3. Małgorzata Draganek – przewodnicząca
4. Joanna Siebert – członek
5. Anna Parol – członek

Trzeci zespół:
1. Halina Tymoszuk- przewodnicząca
2. Wojciech Bednarski – członek
3. Beata Tritt – członek
4. Grażyna Żołędowska - członek


Czwarty zespół:
1. Krystyna Lubińska

Piąty zespół:
1. Krystyna Lubińska - przewodnicząca
2. Iwona Wyżykowska - członek
3. Marek Dobrzyński – członek
4. Elżbieta Oblotzka – członek

Szósty zespół:
1. Teresa Wasielewska – przewodnicząca
2. Zofia Kusztal – członek
3. Małgorzata Grzyb - członek
4. Wojciech Bednarski - członek

do przeprowadzenia spisu z natury następujących składników majątku:
· pierwszy zespół spisowy – środki pieniężne w gotówce ze sprzedaży znaków skarbowych, papiery wartościowe, druki ścisłego zarachowania,
· drugi zespół spisowy - majątek Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
· trzeci zespół spisowy – majątek Ochotniczych Straży Pożarnych i pozostałe środki trwałe stanowiące mienie gminy,
· czwarty zespół spisowy – w drodze uzyskania potwierdzenia salda
· piąty zespół spisowy – w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi.
· szósty zespół spisowy – majątek Ośrodka Wypoczynkowego „Relax” w Krynicy Morskiej.

§ 3.


Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2004r.

§ 4.


Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
1) środki trwałe,
2) środki trwałe w używaniu,
3) środki pieniężne w gotówce ze sprzedaży znaków skarbowych,
4) należności i zobowiązania,
5) środki trwałe w budowie,
6) druki ścisłego zarachowania
7) papiery wartościowe.

§ 5.


1. Składniki majątku wymienione w § 4 pkt. 1 i 2 należy spisać na arkuszach spisu z natury.
2. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 4 pkt. 3 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury i porównania z danymi z księgi w formie protokołu kontroli kasy.
3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 4 pkt.4 należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.
4. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 4 pkt.5 należy przeprowadzić przez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury, jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest możliwy; pozostałe składniki w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach.
5. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 4 pkt. 6 przeprowadzić w drodze spisu z natury.

§ 6.


Arkusze spisowe pobiorą przewodniczący zespołów spisowych w Referacie Ogólno-Organizacyjnym.

§ 7.


Zobowiązuję komisję do:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
2) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie inwentaryzacji majątku,
3) sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji na podstawie sprawozdań poszczególnych zespół,
4) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej wraz z protokołem do referatu finansowo-księgowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

§ 8.


Zespoły spisowe zobowiązane są sporządzić z poszczególnych inwentaryzacji protokoły, natomiast komisja inwentaryzacyjna protokół końcowy z przeprowadzonej inwentaryzacji.

§ 9.


Członkowie komisji odpowiadają za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 10


Powołuję panią Małgorzatę Draganek na kontrolera spisowego, którego zadaniem jest czuwanie nad rzetelnością przeprowadzania spisu.

§ 11.


Przed rozpoczęciem inwentaryzacji wszyscy członkowie komisji i zespołów spisowych odbędą szkolenie w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji.

§ 12.


Kierownicy referatów lub wyznaczone przez nie osoby w terminie do 20 grudnia br. dokonają uzgodnień stanu majątku z księgi inwentarzowej prowadzonej przez referat z ewidencją księgową w referacie finansowo-budżetowym wg następującego porządku:
15.XII.2004r. – Referat Ogólno-Organizacyjny
21.XII.2004r. – Referat Gospodarki Nieruchomościami
22.XII.2004r. – Referat Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
23.XII.2004r. – Referat Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego.

§ 13.


Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


Otrzymują do wykonania:

1. Anna Mielniczek

2. Teresa Wasielewska

3. Mieczysław Kłopotowski

4. Zbigniew Tchórzewski

( data i podpis komisji)Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Otrzymują do wiadomości:
1. Skarbnik Gminy
2. Sekretarz Gminy


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 124/2004