Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 36/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 kwietnia 2005r.


w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 3 uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005”.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 12 kwietnia 2005r. z otwarcia i rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2005r. wybiera się następujące oferty realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

Więcej informacji w dokumencie Word: kliknij tutaj

§ 2


Zobowiązuje się pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do zawiadomienia zainteresowanych organizacji o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert oraz do ogłoszenia informacji w tej sprawie poprzez jej zamieszczenie w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpis


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1068
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-04-18 13:44:24
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-04-18 13:43:44