Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Nr 153/2003
z dnia 30 grudnia 2003 roku.


w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego oraz należności ubocznych.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 w związku § 6 ust. 1 Uchwały nr XXXI/259/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 200lr. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, zarządza co następuje:

§ 1


Umarza się zaległy czynsz dzierżawny w kwocie 43,50 zł. ( słownie: czterdzieści trzy złote 50/100 ) oraz należności uboczne tj. odsetki w kwocie 34,40 zł. ( słownie: trzydzieści cztery złote 40/100 ) figurujące na koncie S. K.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor