Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 39/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 kwietnia 2005 rokuw sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje
§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , o wartości do 60.000 EURO na dostawę urządzeń na 4 place zabaw dla dzieci
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie :
Przewodniczący: Kłopotowski Mieczysław
Członkowie: Wyżykowska Iwona
Nowak Teresa – sekretarz komisji

§ 2


1.Postępowanie wszczęto dnia 05.04.2005r na wniosek Mieczysława Kłopotowskiego – kierownika referatu GKiSO Miasta i Gminy Sztum.
2.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.04.2005r , o godz. 12.15 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 56 .

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:864
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-04-25 12:07:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00