Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 69/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 23 czerwca 2005r.W sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2005 z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie wyboru formy zbycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu, ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji.

Na podstawie Art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U nr 261 poz. 2603) w związku § 3 i 4 Uchwały Nr XXXIII/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata z późniejszymi zmianami oraz §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości zarządzam co następuje:

§1


W zarządzeniu nr 51 / 2005 z dnia 25 maja 2005 roku w spawie wyboru formy zbycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu, ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji wprowadzam zmianę:

§ 3 pkt.2 otrzymuje nowe brzmienie:
Członek: Elżbieta Oblotzka - Insp. Ref. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor