Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 149/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej i między paragrafami na 2003 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


 1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

 2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
  w dziale 600 „Transport i łączność”, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w dziale 853 „Opieka społeczna”
  i w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:

 1. I. Przeniesień planowanych wydatków budżetowych dokonuje się z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 2.600 zł w celu sfinansowania wydatków majątkowych na oświetlenie energooszczędne w mieście i gminie.

 2. II. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się
  w dziale:

  1. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 3.070 zł w celu sfinansowania remontów bieżących ulic powiatowych,
  2. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdz.:
   a) 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 500 zł w celu sfinansowania zakupu paliwa,
   b) 75416 „Straż Miejska” o kwotę 692 zł w związku z wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej,
  3. 853 „Opieka społeczna” rozdz. 85303 „Ośrodki wsparcia” o kwotę
   2.480 zł w celu sfinansowania wydatków związanych z remontem Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie,


900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 52 zł w celu sfinansowania zakupu energii z zadań zleconych.

Załączniki nr 1 i 2