Urząd Miasta i Gminy

Imię i Nazwisko:

Leszek Tabor

Funkcja:

Burmistrz

Telefon:

(55) 64 06 301

e-mail:

burmistrz@sztum.pl

Godziny przyjęć interesantów:

w każdą pierwszą środę miesiąca od 15.00 do 17.00, a w pozostałe środy, od 9.00 do 11.00.

 

Kompetencje Burmistrza Miasta i Gminy

 

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, a jednocześnie kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Do zakresu zadań i kompetencji Burmistrza należy:

 

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
 3. udzielanie pełnomocnictw w sprawachnależących do jego wyłącznej kompetencji,
 4. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
 5. przedkładanie Radzie projektów uchwał oraz wykonywanie uchwał Rady,
 6. przedkładanie na Sesje Rady sprawozdań z wykonywania uchwał,
 7. przedkładanie na Sesje Rady sprawozdań ze swojej działalności,
 8. reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 9. gospodarowanie mieniem komunalnym, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tychsprawach wniosków i propozycji Radzie,
 10. koordynowanie działalności gminnych jednostek,
 11. wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu,
 12. uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych,
 13. nadzorowanie funduszu płac i innych funduszy Urzędu,
 14. reprezentowanie gminy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 15. decydowanie o przydzieleniu zadań dla poszczególnych referatów i zespołów,
 16. udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady,
 17. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady.

 

Zgodnie z ustalonym podziałem zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, Burmistrz koordynuje, nadzoruje pracą samodzielnych stanowisk pracy i jednostek gminnych:

 1. Referat Finansowo – Budżetowy,
 2. Referat Podatkowy,
 3. Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych,
 4. Urząd Stanu Cywilnego,
 5. Audytor,
 6. Komendant Miejsko – Gminny ochrony przeciwpożarowej, Szef gminnego zespołu reagowania kryzysowego,
 7. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 8. Inspektor ochrony danych osobowych,
 9. Miejsko - Gminny Zespół Oświaty,
 10. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 11. Sztumskie Centrum Kultury.