Urząd Miasta i Gminy

Imię i Nazwisko:

Bartosz Mazerski

Funkcja:

Burmistrz

Telefon:

(55) 64 06 302

e-mail:

burmistrz@sztum.pl

Godziny przyjęć interesantów:

w każdą pierwszą środę miesiąca od 15.00 do 17.00,
a w pozostałe środy, od 9.00 do 11.00.

 

Kompetencje Burmistrza Miasta i Gminy

 

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, a jednocześnie kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

Do zakresu zadań i kompetencji Burmistrza należy:

 

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) kierowanie pracami gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,

3) wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,

4) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

5) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy ,

6) przedkładanie Radzie projektów uchwał oraz wykonywanie uchwał Rady,

7) przedkładanie na Sesje Rady sprawozdań z wykonywania uchwał,

8) przedkładanie na Sesje Rady sprawozdań ze swojej działalności,

9) reprezentowanie gminy i jego organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,

10) gospodarowanie mieniem komunalnym, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie,

11) koordynowanie działalności gminnych jednostek,

12) wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu,

13) uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych,

14) nadzorowanie funduszu płac i innych funduszy Urzędu,

15) reprezentowanie gminy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

16) decydowanie o przydzieleniu zadań dla poszczególnych referatów i zespołów,

17) udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady,

18) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady.

 

 

Burmistrz koordynuje i nadzoruje bezpośrednio:

 

1) Referat Inwestycji i Majątku,

2) Referat finansowo – budżetowy,

3) Referat Podatkowy,

4) Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych

5) Urząd Stanu Cywilnego,

6) Audytora,

7) Komendanta Miejsko – Gminnego ochrony przeciwpożarowej,

8) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

9) Inspektora ochrony danych osobowych,

 

 

 

Zgodnie z ustalonym podziałem zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, Burmistrz koordynuje, nadzoruje pracą samodzielnych stanowisk pracy i jednostek gminnych:

 1. Referat Finansowo – Budżetowy,
 2. Referat Podatkowy,
 3. Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych,
 4. Urząd Stanu Cywilnego,
 5. Audytor,
 6. Komendant Miejsko – Gminny ochrony przeciwpożarowej, Szef gminnego zespołu reagowania kryzysowego,
 7. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 8. Inspektor ochrony danych osobowych,
 9. Miejsko - Gminny Zespół Oświaty,
 10. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 11. Sztumskie Centrum Kultury.