Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 45/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 29 kwietnia 2005 rokuw sprawie zmiany Zarządzenia nr 125A/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o podział nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zmianami). Na podstawie art. 93 ust. 4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. nr 261 poz. 2603)

Zarządzam co następuje:

§ 1


W Zarządzeniu nr 125A/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o podział nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wprowadza się zmianę w § 1:

- ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Agnieszka Topolewska-Reksa – Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji,
Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
- ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Zbigniew Tchórzewski - Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Pracami Komisji kieruje Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 2


Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor