Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 125/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 21 października 2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:
§1
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 26.205 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 27.975.110 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 26.205 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 32.617.118 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dz. 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75095 „Pozostała działalność" w kwocie 3.810 zł, dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" w rozdz. 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu" w kwocie 44 zł, dz. 852 „Pomoc społeczna" z rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" do rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne" kwotę 13.000 zł oraz w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 3.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 3 - plan finansowy dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pisma:
1) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD - 680 -16/05 z dnia 12 października 2005 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 8.565 zł na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (6.860 zł) i obsługę informatyczną (1.705 zł),
2) Krajowe Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD - 680 -19/05 z dnia 18 października 2005 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 17.640 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób powołanych do składów komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w dziale:
1) 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75095 „Pozostała działalność"
0 kwotę 3.810 zł w celu sfinansowania projektu pn. „Europejskie Forum samorządowe - Spojrzenie na Wschód"
2) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
1 ochrony prawa oraz sądownictwa" w rozdz. 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu" o kwotę 44 zł w celu sfinansowania kosztów delegacji służbowych,
3) 852 „Pomoc społeczna" :
a) z rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" do rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne" kwotę 13.000 zł w celu zabezpieczenia
wydatków związanych z utrzymaniem podopiecznych z terenu miasta i gminy w Domach Pomocy Społecznej,
b) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 3.200 zł na sfinansowanie zakupu energii.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:835
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-11-22 14:13:19
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-11-22 09:20:30