Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

OCHRONA ŚRODOWISKA
 


16.10.2020 - Ogłoszenie - konsultacje społeczne Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sztum wraz ze szczegółową inwentaryzacją


15.10.2020 - Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych – Koło Łowieckie CYRANKA w Sztumie


13.10.2020 - Ogłoszenie - konsultacje na temat projektu Gminny Program Niskoemisyjny dla Gminy Sztum na lata 2020-202405.10.2020 -Ogłoszenie-konsultacje na temat projektu „Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”10.09.2020 - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 41MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 195/1, 302/14, 302/15, 302/16, 302/17, 302/19, 303/2, 303/3, 186/1, 305/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum


10.09.2020 - Obwieszczenie - „Budowa instalacji fotowoltaicznych Elektrownia Fotowoltaiczna Węgry”, przewidzianej do realizacji na działce nr 317/15, obręb Gościszewo, gmina Sztum


20.08.2020 -

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3 i 4/3 (obręb 0010) w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Sztum” przewidzianej do realizacji na działkach nr 3 i 4/3, obręb Nowa Wieś, gmina Sztum.
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020_08_20_BRN30055CAE020F_025249.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-08-20 14:38:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


05.08.2020 - Ogłoszenie - konsultacje na temat projektu strategii elektromobilności - pobierz


20.07.2020 - Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystapieniu do organów opiniujących  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodu na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej "Nowa Wieś" - pobierz


16.07.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 80/6, 80/7, 80/8, obręb Uśnice, gmina Sztum. - pobierz


15.07.2020 - Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. “uchwały antysmogowej poza miastami”). - pobierz


14.07.2020 - Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych  Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. - pobierz


07.07.2020 - Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02.07.2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: Projekt Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sztum - Zmiana Nr I - dla fragmentu miejscowości Górki obręb Barlewice; - Zmiana Nr II - dla fragmentu obrębu Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - pobierz


26.06.2020 - POSTANOWIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: PROJEKT  ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA „CENTRUM MIASTA SZTUM” W JEDNOSTKACH URBANISTYCZNYCH B48UPu i B50KP PRZY UL. MICKIEWICZA W SZTUMIE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - pobierz


19.06.2020 - Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum dla fragmentu obrębu Nowa Wieś. - pobierz


19.06.2020 - Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sztum dla fragmentu miejscowości Górki, obręb Barlewice. - pobierz


19.06.2020 - Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostkach urbanistycznych B48UPu i B50KP przy ul. Mickiewicza w Sztumie i w Prognozie oddziaływania na środowisko ustaleń planu. - pobierz


19.06.2020 - „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gościszewo II o mocy wytwórczej do 1MW w północnej części działki o nr ewid. 197/2 obręb Gościszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”, przewidzianej do realizacji na działce nr 197/2, obręb Gościszewo, gmina Sztum - pobierz


18.06.2020 - „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gościszewo I o mocy wytwórczej do 1MW w północnej części działki o nr ewid. 197/2 obręb Gościszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”, przewidzianej do realizacji na działce nr 197/2, obręb Gościszewo, gmina Sztum. - pobierz


17.06.2020 - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Postolin o mocy do 2,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na działce nr 337/2, obręb Postolin, gmina Sztum. - pobierz


129.05.2020 - Obwieszczenie o nowych terminach dyskusji publicznej nad: - pobierz

 1. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostkach urbanistycznych B48Pu i B50KP przy ul. Mickiewicza w Sztumie i  prognozą oddziaływania na środowisko,
 2. projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum dla fragmentu miejscowości Górki obręb Barlewice,
 3. projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum dla fragmentu obrębu Nowa Wieś,

19.05.2020 - „Prowadzenie punktu skupu złomu w miejscowości Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 107/5, obręb 3-Sztum, gmina Sztum - pobierz


19.05.2020 - „Budowa hal magazynowych wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianej do realizacji na działkach nr 121, 122/2 i 122/4, obręb Uśnice, gmina Sztum - pobierz


15.05.2020 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. - pobierz


17-04-2020 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum. - pobierz

 • Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - obręb Nowa Wieś - pobierz
 • Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - obręb Barlewice (Górki) - pobierz

15-04-2020 - GKVII.6220.12.6.2019 „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gościszewo II o mocy wytwórczej do 1MW w północnej części działki o nr ewid. 197/2 obręb Gościszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”, przewidzianej do realizacji na działce nr 197/2, obręb Gościszewo, gmina Sztum -pobierz

15-04-2020 - GKVII.6220.11.6.2019 „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gościszewo I o mocy wytwórczej do 1MW w północnej części działki o nr ewid. 197/2 obręb Gościszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”, przewidzianej do realizacji na działce nr 197/2, obręb Gościszewo, gmina Sztum - pobierz

15-04-2020 - GKVII.6220.10.6.2019 „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Postolin o mocy do 2,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na działce nr 337/2, obręb Postolin, gmina Sztum, - pobierz


20-03-2020 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostkach urbanistycznych B48Pu i B50KP przy ul. Mickiewicza w Sztumie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - pobierz


28.02.2020 - Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie  uchwały nr X.68.2019  z dnia 02 lipca  2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Górkach, obręb Barlewice oraz o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. - pobierz


21.02.2020 - „Budowa instalacji fotowoltaicznych wolnostojących w Gościszewie (nr ewid. 317/15, obręb 0004 Gościszewo) wraz z przyłączami, o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej 5MW”, przewidzianej do realizacji na działce nr 317/15, obręb Gościszewo, gmina Sztum - pobierz


14.02.2020 -  O B W I E S Z C Z E N I E o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie  uchwały nr XIII.82.2019 z dnia 25 września  2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Reja w Sztumie oraz o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. - pobierz


07.01.2020 - Ogłoszenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz


Opłaty za korzystanie ze środowiska - wejdź (link do strony BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego


18.12.2019 - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gościszewo II o mocy wytwórczej do 1MW w północnej części działki o nr ewid. 197/2 obręb Gościszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”, przewidzianej do realizacji na działce nr 197/2, obręb Gościszewo - pobierz


17.12.2019 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gościszewo I o mocy wytwórczej do 1MW w północnej części działki o nr ewid. 197/2 obręb Gościszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”, przewidzianej do realizacji na działce nr 197/2, obręb Gościszewo - pobierz


13.12.2019 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostkach urbanistycznych B48UPu i B50KP przy ul. Mickiewicza w Sztumie - pobierz


08.11.2019 - Zawiadomienie w sprawie "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Ryjewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - pobierz


04.11.2019 - Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów z zakresie eksploatacji instalacji, w której następuje spalanie paliwa (tzw. "uchwała antysmogowej dla województwa pomorskiego") - pobierz


25.10.2019 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 24 października 2019r Informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii - pobierz


12.08.2019 - Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.23.2109.AJ.4 z dnia 23 lipca 2019 roku - pobierz


21.01.2019 - Ogłoszenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz


11.07.2018 - Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie przyjęcia dokumentu: projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole i prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu - pobierz


29.06.2018 - Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonym wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, autostrady A1, linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN. - pobierz


14.06.2018 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i zwiększenie mocy produkcyjnej instalacji przerobu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu SONAC Uśnice Sp. z o.o.” przewidzianego do realizacji na działce nr 113/6, ob. Uśnice, gmina Sztum - pobierz


14.06.2018 - „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działce nr 67/6, 68/1 i 68/2, ob. 4-Sztum, gmina Sztum - pobierz


04.06.2018 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Sztum II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie” przewidzianej do realizacji na działce nr 303/3 i 303/2, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum - pobierz


25.05.2018 - Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024" - pobierz

 1. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024 - pobierz

11.05.2018 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


11.05.2018 - Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - pobierz

 1. Oświadczenie o zmniejszeniu naturalnej retencji - pobierz

18.04.2018 - Karta informacyjna - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sztum w części obrębu geodezyjnego Gościszewo - pobierz


23.03.2018 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum miasta Sztum" w jednostce urbanistycznej C40UPu przy ul. Słowackiego i ul. Chełmińskiej w Sztumie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


31.01.2018 - Postanowienie – przyjęcie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi oraz prognozy oddziaływania na środowisko ustaleńtego planu - pobierz


24.11.2017 - Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającegi udziału społeczeństwa oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią, podsumowaniem i uzasadnieniem - pobierz


24.11.2017 - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi, gmina Sztum - (Archiwum ZIP - pobierz)


17.11.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


18.08.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sztum w części obrębu geodezyjnego Gościszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


19.05.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi” w gminie Sztum - pobierz


12.05.2017 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi" - pobierz


05.05.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zajezierzu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


13.03.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przyjęciu wymaganego udziału społeczeństwa (zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumski Pole - 1 obszar) - pobierz


13.03.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przyjęciu wymaganego udziału społeczeństwa (zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumski Pole - 5 obszarów) - pobierz


13.03.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przyjęciu wymaganego udziału społeczeństwa (zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Koniewałd - działki nr 214/5 i 214/6, gmina Sztum - pobierz


24.02.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zajezierzu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


29.11.2016 - Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w ktorej został przekroczony  pozoim dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu - pobierz


15.09.2016 - Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku - pobierz


29.08.2016 - Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koniecwałd - działki nr 214/5 i 214/6, gm. Sztum" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


07.12.2015 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do 2020 roku. Nadrzędnym celem Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do roku 2020 jest ograniczenie emisji CO2 na terenie miasta o przynajmniej 20% w stosunku do roku bazowego (2008 r.). Cel ten może zostać osiągnięty w wyniku realizacji działań poprawiających efektywność energetyczną (budynków, instalacji itd.), zmniejszających udział konwencjonalnych źródeł energii, a także przez optymalizację wykorzystania energii i stosowanie odnawialnych jej źródeł.

Przyjęcie ww. dokumentu pozwoli na skuteczniejsze ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację poszczególnych zadań.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w pokoju nr 39 Urzędu Miasta i Gminy Sztum i jest dostępny w dniach i godzinach urzędowania.
Uwagi należy zgłaszać za pomocą formularza uwag tradycyjnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres michal.mroczkowski@sztum.pl
Termin na zgłaszanie uwag: 7.12 – 21.12.2015 r.
Więcej informacji pod nr telefonu 55-640-63-84

 • Formularz zgłoszenia - pobierz
 • Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do 2020 roku - pobierz

01.09.2015 - KOMUNIKAT - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach: 15-24.09.2015r. przeprowadzone będzie szczepienie lisów dzikich przeciw wściekliznie na terenie 4 powiatów województwa pomorskiego - pobierz

____________________________________________________________________________

Miasto i Gmina Sztum przekazuje informację jak postępować i segregować odpady komunalne - zobacz jak segregować odpady

____________________________________________________________________________

EKOPORTAL
( art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

____________________________________________________________________________

 

ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2013 - 2020

ZAWIADOMIENIA BURMISTRZA 2007-2012

DECYZJE, POSTANOWIENIA I OPINIE

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

KĄPIELISKO
____________________________________________________________________________

WYKAZY

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od mieszkańców MiG Sztum oraz miejscu zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Informację o PSZOK oraz o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacje o zbierających folię, sznurek, opony pochodzące z działalności rolniczej

Wykaz Firm świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wykaz Firm świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

Wykaz Firm Świadczących Usługi w Zakresie Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Działających Na Terenie Gminy Sztum 

____________________________________________________________________________

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2010, 2020) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Miasta i Gminy Sztum. W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Uzupełniony formularz należy dostarczyć do urzędu. Nadzór nad realizacją obowiązku właściciela nieruchomości, określonym w art. 5 ust.1 pkt 2, pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum i dokonuje kontroli. Ponadto zgodnie z art. 6 w/w ustawy właściciel nieruchomości zobowiązany jest posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na terenie gminy Sztum działalność w powyższym zakresie prowadzą:

 1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, 55-277-02-24
 2. CLEANER Zakład Sprzątania Spółka Jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz,     ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg, 55-234-03-40
 3. PHU EWMAR, Marek Lesiński,    Kępina 9, 82-400 Sztum, 667-840-301
 4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku, ul. Gen. De Gaulle’a 70, 82-200 Malbork, 55-647-90-38
 5. ,,KOGUT’’ Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska, ul. Żeromskiego 12, 82-400 Sztum    55-277-32-82
 6. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,    ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, 32-278-45-31
 7. mToilet Sp. z o.o.,    Ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa, 800-000-800
 8. COMAL Sp. z o.o., Ul. Kujawska 10, 80-550 Gdańsk, 58-511-90-90

Załącznik:
1.    Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

 

____________________________________________________________________________

POZIOMY ODZYSKU

Działając w oparciu o art. 3 ust. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) podaję do publicznej informacji osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2012 i 2013:

Rok 2012

Rok 2013

____________________________________________________________________________

GMINNE PROGRAMY ŚRODOWISKOWE

PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA MIASTA I GMINY SZTUM plik .pdf rozmiar ok 1,5MB

OGŁOSZENIE - utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego plik .doc

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY SZTUM plik .doc rozmiar ok 1,5MB

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011 plik .doc rozmiar ok 1,5MB

____________________________________________________________________________


„Słoneczny EkoKredyt” - BOŚ Gdańsk
Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z Dotacją NFOŚiGW

dokumenty do pobrania:

Prezentacja - Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z Dotacją NFOŚiGW plik .ppt rozmiar 2,90MB

Arkusz ewaluacyjny plik .doc

Harmonogram rzeczowo-finansowy plik .doc

Kalkulator kredytu na solary plik .xls

Oferta - Kredyt z dotacją NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych Przeznaczona dla OSÓB FIZYCZNYCH posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym plik .doc

Oferta - Kredyt z dotacją NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych Przeznaczona dla WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH plik .doc

Oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia plik .doc

Protokół końcowy odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji plik .doc

Wniosek o udzielenie kredytu plik .doc

Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu plik .doc

 


 

WNIOSKI

Wniosek na wycinkę zadrzewień - pobierz

Wniosek na oproznianie zbiorników bezodplyowych i transport nieczystosci cieklych - pobierz

____________________________________________________________________________