Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

OCHRONA ŚRODOWISKA

 


 

<2021>

 

14.01.2021 -

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 41MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 195/1, 302/14, 302/15, 302/16, 302/17, 302/19, 303/2, 303/3, 186/1, 305/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_01_14_BRN30055CAE020F_028722.pdf
Opis: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 41MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 195/1, 302/14, 302/15, 302/16, 302/17, 302/19, 303/2, 303/3, 186/1, 305/1, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-14 08:49:07
Autor pliku: Miłosz Gutjar
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


12.01.2021 -

Obwieszczenie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum
Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-01-12 Ogloszenie i projekt ustawy.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-01-12 10:46:48
Data dodania: 2021-01-12 10:47:07
Autor pliku: Jacek Grabowski
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


05.01.2021 -

"Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Gdańsku zn. RDOŚ-Gd-WOO.420.23.2019.AJ.19 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Ryjewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-01-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.pdf
Opis: Obwieszczenie
Utworzono: 2021-01-05 14:27:11
Data dodania: 2021-01-05 14:28:01
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


04.01.2021 -

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 184/4, 102 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działach nr 184/4 i 102, obręb Nowa Wieś, gmina Sztum.
Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_01_04_GKV.6220.17.2020 obwieszczenie na BIP.pdf
Opis: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 184/4, 102 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działach nr 184/4 i 102, obręb Nowa Wieś, gmina Sztum.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-04 14:58:30
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


04.01.2021 -

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 343 i 344 w obrębie Sztumska Wieś w gminie Sztum”, przewidzianej do realizacji na działach nr 343 i 344, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum.
Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_01_04_GKV.6220.18.2020 obwieszczenie na BIP.pdf
Opis: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 343 i 344 w obrębie Sztumska Wieś w gminie Sztum”, przewidzianej do realizacji na działach nr 343 i 344, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-04 14:54:44
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


 

ARCHIWUM

 

____________________________________________________________________________

Miasto i Gmina Sztum przekazuje informację jak postępować i segregować odpady komunalne - zobacz jak segregować odpady

____________________________________________________________________________

EKOPORTAL
( art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

____________________________________________________________________________

 

ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2013 - 2020

ZAWIADOMIENIA BURMISTRZA 2007-2012

DECYZJE, POSTANOWIENIA I OPINIE

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

KĄPIELISKO
____________________________________________________________________________

WYKAZY

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od mieszkańców MiG Sztum oraz miejscu zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Informację o PSZOK oraz o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacje o zbierających folię, sznurek, opony pochodzące z działalności rolniczej

Wykaz Firm świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wykaz Firm świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

Wykaz Firm Świadczących Usługi w Zakresie Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Działających Na Terenie Gminy Sztum 

____________________________________________________________________________

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2010, 2020) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Miasta i Gminy Sztum. W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Uzupełniony formularz należy dostarczyć do urzędu. Nadzór nad realizacją obowiązku właściciela nieruchomości, określonym w art. 5 ust.1 pkt 2, pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum i dokonuje kontroli. Ponadto zgodnie z art. 6 w/w ustawy właściciel nieruchomości zobowiązany jest posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na terenie gminy Sztum działalność w powyższym zakresie prowadzą:

  1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, 55-277-02-24
  2. CLEANER Zakład Sprzątania Spółka Jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz,     ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg, 55-234-03-40
  3. PHU EWMAR, Marek Lesiński,    Kępina 9, 82-400 Sztum, 667-840-301
  4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku, ul. Gen. De Gaulle’a 70, 82-200 Malbork, 55-647-90-38
  5. ,,KOGUT’’ Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska, ul. Żeromskiego 12, 82-400 Sztum    55-277-32-82
  6. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,    ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, 32-278-45-31
  7. mToilet Sp. z o.o.,    Ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa, 800-000-800
  8. COMAL Sp. z o.o., Ul. Kujawska 10, 80-550 Gdańsk, 58-511-90-90

Załącznik:
1.    Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

 

____________________________________________________________________________

POZIOMY ODZYSKU

Działając w oparciu o art. 3 ust. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) podaję do publicznej informacji osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2012 i 2013:

Rok 2012

Rok 2013

____________________________________________________________________________

GMINNE PROGRAMY ŚRODOWISKOWE

PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA MIASTA I GMINY SZTUM plik .pdf rozmiar ok 1,5MB

OGŁOSZENIE - utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego plik .doc

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY SZTUM plik .doc rozmiar ok 1,5MB

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011 plik .doc rozmiar ok 1,5MB

____________________________________________________________________________


„Słoneczny EkoKredyt” - BOŚ Gdańsk
Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z Dotacją NFOŚiGW

dokumenty do pobrania:

Prezentacja - Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z Dotacją NFOŚiGW plik .ppt rozmiar 2,90MB

Arkusz ewaluacyjny plik .doc

Harmonogram rzeczowo-finansowy plik .doc

Kalkulator kredytu na solary plik .xls

Oferta - Kredyt z dotacją NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych Przeznaczona dla OSÓB FIZYCZNYCH posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym plik .doc

Oferta - Kredyt z dotacją NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych Przeznaczona dla WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH plik .doc

Oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia plik .doc

Protokół końcowy odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji plik .doc

Wniosek o udzielenie kredytu plik .doc

Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu plik .doc

 


 

WNIOSKI

Wniosek na wycinkę zadrzewień - pobierz

Wniosek na oproznianie zbiorników bezodplyowych i transport nieczystosci cieklych - pobierz

____________________________________________________________________________