Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

OCHRONA ŚRODOWISKA
 


Opłaty za korzystanie ze środowiska - wejdź (link do strony BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego)

 


08.11.2019 - Zawiadomienie w sprawie "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Ryjewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - pobierz


04.11.2019 - Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów z zakresie eksploatacji instalacji, w której następuje spalanie paliwa (tzw. "uchwała antysmogowej dla województwa pomorskiego") - pobierz


25.10.2019 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 24 października 2019r Informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii - pobierz


12.08.2019 - Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.23.2109.AJ.4 z dnia 23 lipca 2019 roku - pobierz


21.01.2019 - Ogłoszenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz


11.07.2018 - Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie przyjęcia dokumentu: projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole i prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu - pobierz


29.06.2018 - Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonym wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, autostrady A1, linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN. - pobierz


14.06.2018 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i zwiększenie mocy produkcyjnej instalacji przerobu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu SONAC Uśnice Sp. z o.o.” przewidzianego do realizacji na działce nr 113/6, ob. Uśnice, gmina Sztum - pobierz


14.06.2018 - „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działce nr 67/6, 68/1 i 68/2, ob. 4-Sztum, gmina Sztum - pobierz


04.06.2018 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Sztum II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie” przewidzianej do realizacji na działce nr 303/3 i 303/2, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum - pobierz


25.05.2018 - Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024" - pobierz

  1. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024 - pobierz

11.05.2018 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


11.05.2018 - Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - pobierz

  1. Oświadczenie o zmniejszeniu naturalnej retencji - pobierz

18.04.2018 - Karta informacyjna - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sztum w części obrębu geodezyjnego Gościszewo - pobierz


23.03.2018 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum miasta Sztum" w jednostce urbanistycznej C40UPu przy ul. Słowackiego i ul. Chełmińskiej w Sztumie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


31.01.2018 - Postanowienie – przyjęcie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi oraz prognozy oddziaływania na środowisko ustaleńtego planu - pobierz


24.11.2017 - Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającegi udziału społeczeństwa oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią, podsumowaniem i uzasadnieniem - pobierz


24.11.2017 - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi, gmina Sztum - (Archiwum ZIP - pobierz)


17.11.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


18.08.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sztum w części obrębu geodezyjnego Gościszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


19.05.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi” w gminie Sztum - pobierz


12.05.2017 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi" - pobierz


05.05.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zajezierzu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


13.03.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przyjęciu wymaganego udziału społeczeństwa (zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumski Pole - 1 obszar) - pobierz


13.03.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przyjęciu wymaganego udziału społeczeństwa (zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumski Pole - 5 obszarów) - pobierz


13.03.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przyjęciu wymaganego udziału społeczeństwa (zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Koniewałd - działki nr 214/5 i 214/6, gmina Sztum - pobierz


24.02.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zajezierzu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


29.11.2016 - Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w ktorej został przekroczony  pozoim dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu - pobierz


15.09.2016 - Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku - pobierz


29.08.2016 - Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koniecwałd - działki nr 214/5 i 214/6, gm. Sztum" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


07.12.2015 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do 2020 roku. Nadrzędnym celem Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do roku 2020 jest ograniczenie emisji CO2 na terenie miasta o przynajmniej 20% w stosunku do roku bazowego (2008 r.). Cel ten może zostać osiągnięty w wyniku realizacji działań poprawiających efektywność energetyczną (budynków, instalacji itd.), zmniejszających udział konwencjonalnych źródeł energii, a także przez optymalizację wykorzystania energii i stosowanie odnawialnych jej źródeł.

Przyjęcie ww. dokumentu pozwoli na skuteczniejsze ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację poszczególnych zadań.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w pokoju nr 39 Urzędu Miasta i Gminy Sztum i jest dostępny w dniach i godzinach urzędowania.
Uwagi należy zgłaszać za pomocą formularza uwag tradycyjnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres michal.mroczkowski@sztum.pl
Termin na zgłaszanie uwag: 7.12 – 21.12.2015 r.
Więcej informacji pod nr telefonu 55-640-63-84

  • Formularz zgłoszenia - pobierz
  • Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do 2020 roku - pobierz

01.09.2015 - KOMUNIKAT - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach: 15-24.09.2015r. przeprowadzone będzie szczepienie lisów dzikich przeciw wściekliznie na terenie 4 powiatów województwa pomorskiego - pobierz

____________________________________________________________________________

Miasto i Gmina Sztum przekazuje informację jak postępować i segregować odpady komunalne - zobacz jak segregować odpady

____________________________________________________________________________

EKOPORTAL
( art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

____________________________________________________________________________

 

ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2013 - 2019

ZAWIADOMIENIA BURMISTRZA 2007-2012

DECYZJE, POSTANOWIENIA I OPINIE

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

KĄPIELISKO
____________________________________________________________________________

WYKAZY

Wykaz punktów odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Wykaz Firm świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Wykaz Firm świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

 

Wykaz Firm Świadczących Usługi w Zakresie Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Działających Na Terenie Gminy Sztum 

____________________________________________________________________________

POZIOMY ODZYSKU

Działając w oparciu o art. 3 ust. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) podaję do publicznej informacji osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2012 i 2013:

Rok 2012

Rok 2013

____________________________________________________________________________

GMINNE PROGRAMY ŚRODOWISKOWE

PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA MIASTA I GMINY SZTUM plik .pdf rozmiar ok 1,5MB

OGŁOSZENIE - utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego plik .doc

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY SZTUM plik .doc rozmiar ok 1,5MB

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011 plik .doc rozmiar ok 1,5MB

____________________________________________________________________________


„Słoneczny EkoKredyt” - BOŚ Gdańsk
Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z Dotacją NFOŚiGW

dokumenty do pobrania:

Prezentacja - Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z Dotacją NFOŚiGW plik .ppt rozmiar 2,90MB

Arkusz ewaluacyjny plik .doc

Harmonogram rzeczowo-finansowy plik .doc

Kalkulator kredytu na solary plik .xls

Oferta - Kredyt z dotacją NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych Przeznaczona dla OSÓB FIZYCZNYCH posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym plik .doc

Oferta - Kredyt z dotacją NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych Przeznaczona dla WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH plik .doc

Oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia plik .doc

Protokół końcowy odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji plik .doc

Wniosek o udzielenie kredytu plik .doc

Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu plik .doc

 


 

WNIOSKI

Wniosek na wycinkę zadrzewień - pobierz

Wniosek na oproznianie zbiorników bezodplyowych i transport nieczystosci cieklych - pobierz

____________________________________________________________________________

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:19421
Treść wprowadził(a): Belzyt Miłosz, 2019-11-21 14:26:42
Treść wytworzył(a): Bożena Falkowska, 2008-09-24 13:45:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-11-08 11:25:57