Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 133/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 27 października


W sprawie rozpoczęcia sprzedaży lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Czarnieckiego nr 2 oraz ustalenia formy zbycia udziałów do gruntu oznaczonego numerem 278 i nr 277 o łącznej pow.1755 m2.
Na podstawie § 1 ust. 1, § 3 ust.2 i § 10 Uchwały Nr XLI/327/2002/ Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2002 roku w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 39 poz. 902 z dnia 14 czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami).
Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§1
Decyduję o rozpoczęciu sprzedaży lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu, stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum, mieszczących się w budynku Nr 2 przy ul. Czarnieckiego w Sztumie, według zasad określonych w uchwale powołanej w podstawie prawnej niniejszego zarządzenia.

§2
Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku, o którym mowa w § 1 udziały do gruntu oznaczonego nr 278 o pow. 399 m2 i nr 277 o pow. 1356 m , sprzedawane będą na własność.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor