Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 84/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 16 lipca 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22.378.097 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 24.211.221 zł

3. Dokonuje się przniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa".

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 - plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Uzasadnienie:

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydziału Finansów i Budżetu Nr FB. I - 3011/D/92/2003 z dnia 8 lipca 2003 r. zwiększające dotację celową o kwotę 1.854 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

2. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75110 "Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne" o kwotę 372 zł w celu sfinansowania wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie podpisania przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej dotyczących obsługi referendum samochodem służbowym na terenie miasta i gminy Sztum oraz dstarczeniem protokołów z głosowania do Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Gdańsku.

TABELA

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:901
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-18 08:43:26
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-01 14:53:55