Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 125/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 grudnia 2004 roku


w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej oraz między paragrafami w budżecie gminy na 2004 r.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
w działach: 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i wychowanie”
i 851 „Ochrona zdrowia”.

2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

mgr Leszek Tabor

Uzasadnienie:


I. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się
w dziale:
1) 750 „Administracja publiczna” rozdz.:
a) 75022 „Rady gmin” o kwotę 768 zł w celu sfinansowania zakupu materiałów biurowych,
b) 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 348 zł w związku ze zmniejszeniem odpisu na ZFŚS tj. ostatecznym przeliczeniem zatrudnienia za |
2004 rok,
2) 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 510 zł na sfinansowanie wydatków z tytułu zagranicznych podróży służbowych w ramach programu Sokrates Comenius 1 realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Sztumie,
b) 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” o kwotę 1.900 zł na prenumeratę Dziennika Urzędowego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zakup papieru oraz tonera do kserokopiarki
i drukarek,
3) 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 542 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem albumu oraz aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem dla grup samopomocowych działających przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
II. Przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej dokonuje się do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 4.300 zł na zwiększenie dotacji dla Sztumskiego Centrum Kultury w związku z zwiększonymi kosztami utrzymania.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 125/2004

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:868
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-01-04 09:50:16
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-01-04 09:45:00