Urząd Miasta i Gminy
 • Rejestr Instytucji Kultury

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189):

 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
 6. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:- otwarty dostęp do zawartości rejestru, - wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 8. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
 9. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
 10. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 11. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 12. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
 13. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek.

Załączniki: 

 1. Rejestr instytucji kultury (plik do pobrania),
 2. Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury (plik do pobrania).

 

 • Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych

Załączniki:

 1. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (plik do pobrania),

 

 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Załączniki:

 1. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 29.07.2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: 29.07.2022 08_ewidencja szkół i placówek niepublicznych 29.07.2022.pdf
  Opis: ewidencja
  Utworzono: 2022-07-29 12:31:36
  Data dodania: 2022-07-29 12:33:05
  Autor pliku: MGZOSztum
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

 • Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 1. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - DETAL Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_01_21_WNIOSEK_O_UDOSTEPNIENIE_DANYCH_alkohol.pdf
  Opis: Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - DETAL
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-01-21 12:17:15
  Autor pliku: Miłosz Gutjar
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - GASTRONOMIA - pobierz
 3. Rejestr podmiotów otrzymujących zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych - pobierz

 

 • Ewidencja kąpielisk

Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody - Serwis kąpielisk

 1. Wykaz kąpielisk - pobierz
 2. Karta kąpieliska - pobierz
 3. Ocena jakości wody w kąpielisku (SE.NS.30.4422.12.2018.ET) (22.06.2018) - pobierz
 4. Ocena jakości wody w kąpielisku (SE.NS.30.4422.17.2018.ET) (27.07.2018) - pobierz
 5. Ocena jakości wody w kąpielisku (SE.NS.30.4422.19.2018.ES) (10.08.2018) - pobierz
 6. Ocena jakości wody w kąpielisku (SE.NS.30.4422.21.2018.IK) (27.08.2018) - pobierz