Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 24/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 02 kwietnia 2004 roku


w sprawie powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia rokowań o nabycie działki nr 212/1 o pow. 3100 m2 położonej w Koniecwałdzie do gminnego zasobu nieruchomości oraz ustalenia ceny nabycia.

Na podstawie Art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z Uchwałą nr XVII/99/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2004 roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki oznaczonej numerem 2,12/1 położonej w obrębie geodezyjnym Koniecwałd, stanowiącej własność osób fizycznych,

Zarządzam co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki nr 212/1 o pow. 3100 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Koniecwałd, opisanej w KW nr 9258 , od osób fizycznych, powołuję komisję w składzie :

  1. Przewodniczący: Alicja Podlewska
    Członek: Teresa Wasilewska
    Członek: Dariusz Kumuda

§ 2


Upoważniam Komisję (w składzie powołanym w §1) do rokowań ceny za działkę nr 212/1 do wysokości nie wyższej niż 15 zł/m2

§ 3


Zapłata zbywcy nastąpi w dniu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność działki na Gminę Sztum z konta Urzędu na konto osoby fizycznej, w przypadku braku konta zapłata nastąpi czekiem.

§ 4


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań oraz ustaleniem ceny za nabycie działki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor