Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 96/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 8 października 2004 r.


w sprawie przeniesień planowanych dochodów i wydatków między
rozdziałami i paragrafami na 2004 r.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy
w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów miedzy rozdziałami
w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”.

2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami
i paragrafami w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” i w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”.


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:


I. Przeniesień planowanych dochodów i wydatków między rozdziałami dokonuje się w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” z rozdz. 92695 „Pozostała działalność” do rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” w kwocie 17.700 zł w związku z informacją otrzymaną
z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, iż dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Sztumskie Pole – wieś przyjazna dzieciom
i młodzieży” należy sklasyfikować w rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

II. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się
w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” o kwotę 9.500 zł w celu zwiększenia wydatków związanych
z opłatami sądowymi za wpisy na hipoteki oraz opłatami komorniczymi wnoszonymi do urzędów skarbowych.


Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 96/2004

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:980
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-10-14 10:12:28
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-14 10:05:47