Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 14/06
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 grudnia 2006 roku


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie


Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( j.t. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 7 pkt. 7 skreśla się tiret w brzmieniu:
„ – Pełnomocnik Burmistrza do spraw programów pomocowych”
2. w § 7 pkt. 5 lit.c dopisuje się nowe stanowisko pracy do spraw księgowości
budżetowej FB XII (na czas określony do 10 marca 2007r.).
3. w § 25 skreśla się pkt.11 w brzmieniu: Pełnomocnik Burmistrza do spraw programów pomocowych koordynuje politykę pozyskiwania środków pomocowych dla gminy oraz realizację projektów na pozyskane środki.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor