Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 61/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 19 maja 2003 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze gminy Sztum dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym.


Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 96 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) zarządza się, co następuje:

§ 1


W celu przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej powołuje się na obszarze gminy Sztum obwodowe komisje do spraw referendum w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

T A B E L A