Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 139/ 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 10 listopada 2005 roku
W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Na podstawie § 1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie wytypowania budynków i lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz ustalenia formy zbycia udziału do gruntu
zarządzam co następuje:
§1
1. Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie
sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego:
nr 8 mieszczącego się w budynku nr 1 w Sztumie przy ul. Kasprowicza, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 24981,00 zł (łącznie z udziałem do gruntu oddawanym w użytkowanie wieczyste)
powołuję komisję w składzie:
1. Przewodniczący: Waldemar Fierek - Radny Rady Miejskiej w Sztumie
2. Członek: Agnieszka Topolewska-Reksa - Kierownik Ref. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
3. Członek :Halina Tymoszuk - Inspektor Ref. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
§2
Komisja zobowiązana jest przeprowadzić rokowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor