Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 13/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 04 lutego 2005 roku


W sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2004 z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

Na podstawie Art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku § 4, § 5, § 8 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzam co następuje:

§ 1


W zarządzeniu nr 67/2004 z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców wprowadza się zmianę poprzez skreślenie wyrazów,
„Członek: Teresa Wasilewska_Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami”

a w to miejsce wpisanie:

„Członek: Zbigniew Tchórzowski- Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.”

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:876
Treść wprowadził(a): Kowalewski Michał, 2005-02-15 08:42:10
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00