Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 34A/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 26 lutego 2003 roku


w sprawie powołania zespołu do przygotowania wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych na rozwój turystyki w mieście i gminie Sztum.


§ 1


Powołuję zespół do przygotowania wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych na rozwój turystyki w mieście i gminie Sztum w następującym składzie:

  1. Daria Mietlewska-Dura
  2. Bożena Falkowska
  3. Zbigniew Tchórzewski
  4. Beata Tritt
  5. Danuta Wiatrowska

§ 2


Zobowiązuję niniejszy zespół do przygotowania w terminie ....................... szczegółowych informacji i analiz w sprawie możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na rozwój turystyki w gminie Sztum oraz propozycji priorytetowych kierunków tego rozwoju i możliwości ich współfinansowania z powyższych środków.

§ 3


Szczegółowy harmonogram określający terminy oraz zakres zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych członków zespołu zostanie przyjęty odrębnym zarządzeniem Burmistrza w momencie wyboru określonych projektów o dofinansowanie.

§ 4


  1. Wyznaczam Panią Darię Mietlewską-Dura na funkcję koordynatora niniejszego zespołu.
  2. Koordynator nadzoruje pracę całego zespołu i przydziela dodatkowe prace dla poszczególnych członków zespołu.
  3. Koordynator zobowiązany jest konsultować na bieżąco z Burmistrzem lub Zastępcą Burmistrza ewentualne okoliczności związane z procedurą lub terminem przygotowania i przesyłania wniosków.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.