Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 3/2002
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 29 listopada 2002 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzania czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań działki budowlanej położonej w Gościszewie, Osiedle Pod Lasem.


Na podstawie Art. 30 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku § 4, § 5, § 8 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

zarządzam, co następuje:


§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży działek oznaczonych numerami 76/22 i 77/13 o łącznej pow. 964 m2 położonych w Gościszewie, powołuję komisję w składzie:

1.Przewodniczący: Teresa Wasielewska – Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami
2.Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Gospodarki Nieruchomościami
3.Członek: Elżbieta Oblotzka – Insp. Ref. Gospodarki Nieruchomościami

§ 2

  1. Przy zbywaniu nieruchomości w drodze rokowań ustala się wpłatę na poczet nabycia w wysokości 20 % ceny nieruchomości, płatną w dniu spisania protokołu, a pozostała kwota płatna jest na dzień przed zawarciem umowy.
  2. Wpłaty winny być wnoszone przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności zawiązane w drodze rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.