Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 79/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 czerwca 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.


Na podstawie art. 128 ust.1, pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
22.376.243 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 24.209.367 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 750 „Administracja publiczna”, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Uzasadnienie:

1.Zwiekszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pisma:

1) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydziału Finansów i Budżetu:
a) Nr FB.I – 3011/D/85/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 156 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczyciela,

b) Nr FB.I – 3011/83/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zwiększające dotacje celową o kwotę 1.200 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł, obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004,

c) Nr FB.I – 3011/D/89/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 11.861 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych,

2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD 850-2 – 4/03 z dnia 17 czerwca 2003 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 700 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie podpisania przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu.

2. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale:

- 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 122 zł w celu sfinansowania składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem na umowę-zlecenie tłumacza języka niemieckiego na Targach Przemysłowych w Ritterhude oraz o kwotę 2220 zł w celu sfinansowania podróży służbowych w ramach Misji Gospodarczej do Kaliningradu,

- 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” o kwotę 473 zł w celu sfinansowania wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie podpisania przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej,

- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz.:
a) 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 2.500 zł w związku z organizacją zawodów strażackich związanych z 80-tą rocznicą powstania OSP Postolin,

b) 75416 „Straż Miejska” o kwotę 961 zł w celu sfinansowania wydatków związanych z turniejem drużyn podwórkowych w piłce nożnej w ramach akcji „Bezpieczne Miasto – Bezpieczne Wakacje”.

T A B E L A