Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 15/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 21 lutego 2005 r.


w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/191/2005 z dnia 19 lutego 2005 roku.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2005 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek TaborUzasadnienie:


Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/191/2005 z dnia 19 lutego 2005 r.

I. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3 – 4820 – 3/2005 z dnia 14.01.2005 r. w sprawie ostatecznej ogólnej dla gminy na
2005 r. Zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej
o kwotę 106.692 zł.

II. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01036 „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na zadania inwestycyjne pn.:
1. „Aktywizacja społeczno- kulturalna w środowisku popegerowskim poprzez adaptację pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia na świetlicę wiejską w miejscowości Czernin oraz urządzenie miejsc wypoczynku wokół świetlicy” o kwotę 51.000 zł. Całkowita wartość inwestycji planowana jest w wysokości 101.000 zł,
2. „Sport z tradycjami na wsi- budowa boiska sportowego i adaptacja pomieszczeń na szatnię w miejscowości Postolin” o kwotę 69.000 zł. Całkowita wartość inwestycji planowana jest w wysokości 84.000 zł,
3. „Tworzenie miejsc rekreacyjno- sportowych w delcie Wisły i Nogatu -budowa placu zabaw i boisk sportowych oraz miejsc wypoczynku w miejscowości Biała Góra” o kwotę 2.000 zł. Całkowita wartość inwestycji planowana jest w wysokości 37.000 zł,

2) 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 11.704 zł w celu zwrotu nadmiernie przekazanej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w 2004 r.,


III. Przeniesień planowanych wydatków dokonuje się
z działów:

1) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92105
„Pozostałe zadania w zakresie kultury” z wydatków bieżących kwotę 50.000 zł zaplanowaną jako udział własny w remoncie świetlic wiejskich w ramach Sektorowego Programu Narodowego,
2) 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz.:
1. 92601 „Obiekty sportowe” z wydatków bieżących kwotę 15.000 zł zaplanowaną jako udział własny w doposażeniu boisk sportowych
w ramach Sektorowego Programu Narodowego,
2. 92695 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących kwotę 35.000zł zaplanowaną jako udział własny w urządzeniu placów zabaw
w ramach Sektorowego Programu Narodowego, do działu:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01036 „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na zadania inwestycyjne pn.:
1. „Aktywizacja społeczno – kulturalna w środowisku popegerowskim poprzez adaptację pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia na świetlicę wiejską w miejscowości Czernin oraz urządzenie miejsc wypoczynku wokół świetlicy” kwotę 50.000 zł,
2. „Sport z tradycjami na wsi - budowa boiska sportowego i adaptacja pomieszczeń na szatnię w miejscowości Postolin” kwotę 15.000 zł,
3. „Tworzenie miejsc rekreacyjno- sportowych w delcie Wisły i Nogatu - budowa placu zabaw i boisk sportowych oraz miejsc wypoczynku w miejscowości Biała Góra” kwotę 35.000 zł.

W/w zadania inwestycyjne o łącznej wartości 222.000 zł będą realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pn. „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Środki w wysokości do 80% wartości inwestycji zostaną zwrócone z Sektorowego Programu Operacyjnego po sfinansowaniu inwestycji.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 15/2005 z dnia 21 lutego 2005 roku

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:873
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-03-11 12:41:40
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-03-11 12:39:04