Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 26/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Z dnia 23 stycznia 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działki rolnej położonej w Sztumskim Polu.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 8 ust. 1 i 4 uchwały nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam, co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działki położonej w Sztumskim Polu oznaczonej nr 176/3 o powierzchni 0,30 ha wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, powołuję Komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Waldemar Fierek – Radny Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
  3. Członek: Elżbieta Oblotzka – Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.