Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 115/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 29 listopada 2004 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.702.109 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.552.952 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między
paragrafami w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w dziale 750 „Administracja publiczna” i w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w oparciu o pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu:
1. Nr FB.I – 3011/D/139/2004 z dnia 5 listopada 2004 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków rzeczowych Urzędu Stanu Cywilnego tj. na rozbudowę komputerów, oprogramowanie i zakup kserokopiarki oraz materiałów biurowych,
2. Nr FB.I-3011/D/124/2003 z dnia 15 listopada 2004 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji w miesiącach listopad i grudzień 2004 r. pilotażowego Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” ustanowionego uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r.,
3. Nr FB.-3011/D/161/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 370.661 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

II. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się
w dziale :
1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdz. 01036 „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” o kwotę 2.950 zł w celu sfinansowania wydatków na zadanie pn. „Na szlaku Zamków Gotyckich i wsi sztumskich” realizowane we wsi Koślinka,2. 750 „Administracja publiczna” w rozdz.:
a) 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 1.540 zł w celu zabezpieczenia środków na skucie tynku w południowo-zachodniej części budynku
Urzędu Miasta i Gminy, na którym są liczne spękania oraz brak przyczepności tynku do ściany co powoduje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi,
b) 75022 „Rady gmin” o kwotę 10.000 zł na wypłatę diet dla Przewodniczącego rady, radnych i sołtysów w związku ze zwiększoną ilością sesji i posiedzeń komisji (5.000 zł), a także na obsługę prawną Rady Miejskiej (5.000 zł),

3. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
a) 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 6.523 zł w celu sfinansowania wydatków na zakup materiałów do pracowni stolarskiej, rehabilitacyjnej i gospodarstwa domowego (4.923 zł) oraz na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem psychologa na umowę zlecenie oraz wywóz nieczystości (1.600 zł),
b) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejszenie o kwotę 4.700 zł w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji na zadnia własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Powyższe środki zostaną przeznaczone na usługi opiekuńcze osób wymagających opieki w związku ze zwiększeniem liczby godzin świadczonych usług w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
c) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 6.400 zł na zakup biurka i krzesła (1.000 zł), energii elektrycznej (1.500 zł), szkolenie pracowników socjalnych i uzupełnienie wykształcenia (3.800 zł) oraz na opłacenie podatku od nieruchomości w związku z otrzymaniem przez Ośrodek od 1 maja 2004 r. dodatkowych pomieszczeń (100 zł).

III. Przeniesień planowanych wydatków budżetowych dokonuje się z działu
758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w kwocie 17.000 zł do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75405 „Komendy powiatowe Policji” w celu zabezpieczenia środków na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 115/2004

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 115/2004

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:913
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2004-12-01 13:02:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-12-01 12:50:24