Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 39/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 19 marca 2003 roku


w sprawie wytypowania budynków i lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz ustalenia formy zbycia udziału do gruntu.
Na podstawie § 1 i § 3 pkt 2 uchwały nr XLI/327/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2002 roku w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób Miasta i Gminy Sztum ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 39 poz. 902 z dnia 14 czerwca 2002 roku Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

Typuje się do sprzedaży lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu, stanowiące mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum, mieszczące się w budynku nr 18 przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie, położonym na działce nr 279/112 o pow. 1413m2, wg zasad określonych w uchwale nr XLI/327/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2002 roku.

§ 2

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych wymienionych w § 1, udział do gruntu sprzedawany będzie na własność.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.