Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 21/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 23 stycznia 2003 rokuw sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 zgodnie z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zmianami) zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuję komisję egazaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.


W skład komisji wchodzą:
  1. Barbara Richert - Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej    
    -przedstawiciel organu prowadzącego szkołę   
  2. Danuta Markowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piekle
  3. Mariusz Wojtkowiak - Ekspert
  4. Czesław Oleksiak - Ekspert
  5. Zdzisław Kraszewski - Ekspert


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.