Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 105/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 10 listopada 2004 rokuw sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/151/04 z dnia 5 listopada 2004 r.


Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:


§ 11. W budżecie gminy na rok 2004 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum


Leszek Tabor

UZASADNIENIE:


Podziału dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/151/04 z dnia 5 listopada 2004 r.
I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 6.000 zł w związku z podpisaniem umowy ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Utworzenie ścieżki przyrodniczo- historycznie- dydaktycznej. Trasa piesza i trasa rowerowa”. Całkowity koszt zadania wyniesie 12.000 zł. W ramach zadania przewiduje się: wykonanie tablic informacyjno – dydaktycznych w obrębie tras, oznaczenie przebiegu tras, opracowanie materiałów promocyjnych (foldery, broszury itp.), zagospodarowanie miejsc postoju i wypoczynku na trasach.

Przeniesień planowanych dochodów dokonuje się w celu urealnienia planu na 2004 rok.

II. Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów w dziale:
1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdz. :
a) 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” z tytułu wpłat za specyfikacje przetargowe o kwotę 115 zł,
b) 01095 „Pozostała działalność” z tytułu wpływów za przyłącza do wodociągów wiejskich o kwotę 1.600 zł oraz czynszów dzierżawnych przekazywanych przez koła łowieckie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Sztumie o kwotę 100 zł.


2. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu wpływów za:
a) użytkowanie wieczyste gruntu o kwotę 12.200 zł,
b) zwrot kosztów upomnień o kwotę 600 zł,
c) odpłatne nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 16.400 zł,
d) sprzedaż mienia gminy o kwotę 129.000 zł,
e) odsetki za nieterminowe regulowanie należności o kwotę 1.300 zł,
f) zwrot wydatków z lat ubiegłych (opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości „Relax” w Krynicy Morskiej oraz opłaty sądowe i komornicze) o kwotę 22.507 zł,


3. 750 „Administracja publiczna” :
a) w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” z 5 % - wych wpływów za wydane dowody osobiste o kwotę 1.100 zł,
b) w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” zwrot wydatków z 2003 r. (zwrot opłat za media przez najemców) o kwotę 1.593 zł,

4. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 700 zł pochodzącą ze sprzedaży samochodu OSP,

5. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w:

a) rozdz. 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” z odsetek przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Malborku o kwotę 1.300 zł,
b) rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych” :
- z podatku od posiadania psów o kwotę 250 zł,
- z wyegzekwowania zaległości z podatków zniesionych (częściowa likwidacja podatku od środków transportowych) o kwotę 717 zł,
- dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zwolnienia w podatku od nieruchomości) o kwotę 11.758 zł,
c) rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” z wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe o kwotę 101.930 zł,

6. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75805 „Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin” w związku z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów subwencji rekompensującej utracone dochody (podatek rolny i leśny) rozliczonej za II półrocze 2003 roku w wyższej kwocie niż planowano o 3.682 zł,
7. 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. :
a) 80101 „Szkoły podstawowe” wpływy z czynszów za najem pomieszczeń o kwotę 5.920 zł w związku ze wzrostem stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne od 1.07.2004 roku oraz 350 zł z prowizji należnej płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych,
b) 80104 „Przedszkola” z prowizji należnej płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 160 zł,
c) 80110 „Gimnazja” :
- z grzywny za niewypełnienie obowiązku szkolnego w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie w kwocie 500 zł,
- z wpływów za czynsze za najem pomieszczeń o kwotę 2.650 zł w związku ze wzrostem stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne od 1.07.2004 roku,
- z prowizji należnej płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 200 zł,
d) 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” z prowizji należnej płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 20 zł,
8. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” w związku ze zwrotem zasiłku celowego przez Gminę Nowy Staw, który został wypłacony w 2003 roku podopiecznemu z w/w gminy w wysokości 50 zł,
9. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w:
a) rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” z tytułu wpływów za specyfikacje przetargowe w kwocie 98 zł,
b) rozdz. 90095 „Pozostała działalność” z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (m.in. kosztów postępowania procesowego)
o kwotę 795 zł.

III. Zmniejszenia dochodów dokonuje się w dziale:

1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność”
o kwotę 3.825 zł w związku z likwidacją opłat za wydawane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt,

2. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w :
a) rozdz. 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy w Malborku o kwotę 3.500 zł
b) rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych ”:
- o kwotę 35.100 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowanego przez Urzędy Skarbowe,
- o kwotę 51.400 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez Urząd Skarbowy,
- o kwotę 10.000 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat z tytułu podatków i opłat,
c) rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty skarbowej o kwotę
1.000 zł,
d) rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” o kwotę 204.000 zł w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanym przez Ministerstwo Finansów ,

3. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” o kwotę 6.770 zł w związku ze zmniejszoną liczbą pracowników korzystających z wyżywienia prowadzonego przez świetlice szkolne,

4. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 2.000 zł z tytułu opłat za reklamy w związku z rezygnacją umieszczania reklam.

IV. Przeniesienia wydatków majątkowych dokonuje się:
1. w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” kwotę 40.000 zł z pomocy finansowej dla Sejmiku Województwa Pomorskiego w Gdańsku z zadania inwestycyjnego pn. „Budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 517 w Czerninie” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 517 wraz z ciągiem komunikacyjnym dla pieszych – odcinek Sztum – Górki”,
na które zostanie zawarte porozumienie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na współfinansowanie w/w zadania,

2. w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz.
90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Domańskiego w Sztumie” w kwocie 80.000 zł.
Nowe zadania inwestycyjne zostanie sfinansowane z pozostałości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kwidzyńska i ul. Fuszera”, które zostało zakończone.

Załącznik nr1 do Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr105/2004