Urząd Miasta i Gminy

 

Podatki i OpłatyReferat Podatkowy

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 roku informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum;
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum to iod@sztum.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) określonego w przepisach o podatkach oraz opłatach w szczególności m.in. ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w szczególności na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego, podatkowego, czynności sprawdzających, kontrolnych, postępowań dot. udzielania ulg podatkowych, określenia podstawy ulg i zwolnień oraz w celu wymiaru i poboru, zwrotu podatku, wydawania zaświadczeń oraz windykacji i egzekucji, a także do realizacji zadań wynikających z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Pani/Pana dane osobowe będą – w razie konieczności - przekazywane do uprawnionych przepisami prawa organów;
  4. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa regulujących odpowiednie podatki oraz opłaty i jest niezbędne do identyfikacji podatnika, a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i administracyjnego;
  5. Dane osobowe są ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, operatorom pocztowym, dostawcom usług informatycznych, jak i innym podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem i Gminą Sztum;
  6. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, a następnie dane mogą być przechowywane przez okres wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie podlegają profilowaniu;
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 15-21 RODO;
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.