Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 55/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 9 czerwca 2004 roku


W sprawie ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego działki oznaczonej numerem 136/10, położonej w Sztumie przy ul. Jagiełły.

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku oraz § 1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości, w związku § 2 Uchwały Nr XIX/105/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie wytypowania do zbycia działki położonej w Sztumie przy ul. Jagiełły, obręb geodezyjny nr 3 w drodze przetargu

Zarządzam co następuje:

§ 1


Ustalam cenę wywoławczą za działkę oznaczoną numerem 136/10 o pow.4291 m2, położoną w Sztumie przy ul. Jagiełły w wysokości 300.000,00 zł

§ 2


Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży działki wymienionej w §1 powołuję komisję w składnie:

  1. Przewodniczący: Waldemar Fierek – Członek Rady Miejskiej
  2. Członek: Teresa Wasielewska - Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
  3. Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz

Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor