Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 143/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 listopada 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:
§1
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 42.941 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 28.033.301 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 42.941 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 32.675.309 zł
3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dz. 750 „Administracja publiczna" w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie" o kwotę 2.743 zł, w dz. 852 „Pomoc społeczna" w rozdz. 85203 „ Ośrodki wsparcia" o kwotę 3.706 zł, w rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 10.547 zł, w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej\' o kwotę 15 zł i w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 9.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 3 - plan finansowy dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uzasadnienie:
I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o:
1. pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu:
- Nr FB.I-3050/114/EP/05 z dnia 03 listopada 2005 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonego w okresie od dnia 1 lipca do 31 października 2005 r. oraz o kwotę 76.641 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty,
- FB.I-3050-121/EP/05 z dnia 07 listopada 2005 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 50.000 zł na zasiłki stałe z tytułu zadań zleconych, celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,
2. porozumienie Nr 6649/JST/2005/DWS podpisane z Ministrem Kultury na dotację celową w kwocie 15.000 zł na realizację zadania pn.„Dożynki Powiślańskie", którego wykonawcąjest Sztumskie Centrum Kultury .
II. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w dziale:
1) 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75011 „Urzędy gmin" o kwotę 2.743 zł w celu zakupu mebli na stanowiska d/s. wojskowych i kancelarii tajnej,
2) 852 „Pomoc społeczna" w rozdz.:
a) 85203 „Ośrodki wsparcia" o kwotę 3.706 zł w celu sfinansowania zakupu materiałów do pracowni stolarskiej, artystycznej i gospodarstwa domowego (2.800 zł) oraz na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem usług na rzecz Środowiskowego Domu w Czerninie ( 906 zł),
b) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 10.547 zł z przeznaczeniem na pomoc celową i w naturze dla podopiecznych,
c) 85219„Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 15 zł na podatek od nieruchomości w związku z otrzymaniem przez Ośrodek dodatkowego pomieszczenia,
d) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejszenia o kwotę 9.000 zł dokonuje się w celu zwiększenia wydatków na pomoc celową i w naturze dla podopiecznych (rozdz. 85219).Burmistrz
Miasta I Gminy Sztum

Leszek Tabor

ZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:860
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-11-23 14:49:45
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-11-23 14:32:58