Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 132/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 25 listopada 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.128 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 pkt I ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 22.831.868 zł

  2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 24.860.192

  3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do
    dz.926 „Kultura fizyczna i sport" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe".

  4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami
    i paragrafami w dziale 853 „Opieka społeczna".

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 - plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.