Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 94/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w III kwartale 2004 r. określonych w punktach 4, 6, 9, 16 i 18 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum


Leszek TaborU z a s a d n i e n i e:


Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na III kwartał
2004 roku dokonuje się w dziale:
- 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”
o kwotę 3.400 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego
i społecznego”,
- 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 4.200 zł w celu pokrycia kosztów związanych
z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż Miejska” o kwotę 1.100 zł w celu sfinansowania wydatków bieżących Strazy Miejskiej,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
a) rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę 7.000 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami na oczyszczanie miasta,
b) rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 3.000 zł w celu pokrycia wydatków wynikających ze zwiększonej częstotliwości koszeń na zieleńcach,
- 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 8.000 zł w związku z przygotowaniem stadionu do jesiennych rozgrywek.


Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 94/2004